TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Scientific Word

är en textbehandlare baserad på LaTeX och HTML. Programmet passar alla som behöver ett typsatt resultat oavsett om det gäller en deckare med anfanger, en uppslagsbok, en religiös text på vers, en historisk bok med många fotnoter eller en bok som innehåller matematiska formler.
Programmet underlättar en gemensam layout när flera författare bidrar med texter. Exempelvis för vetenskapliga tidskrifter och rapporter samt konferenser.
I programmet ingår bland annat funktioner för

  1. sedvanliga textelement (lista, fotnot, innehållsförteckning, ...)
  2. göra figurer med hjälp av TikZ/pgf (ett LaTeXpaket)
  3. infoga figurer från andra program
  4. att använda sig av länkar (hoppa inom och mellan dokument)
  5. att skapa egna textelement som tex fakturor
  6. att spara texterna i olika format (pdf, tex, xml, ...)
  7. ...

Scientific Word

Textobjekt

Vid textskrivning har du tillgång till alla förekommande textobjekt: löptext, citat, listor, olika teckensnitt (med fet, kursiverad, skrivmaskin osv), tabeller, matematiska objekt, referenser, innehållsförteckningar (på olika nivåer), index, bilder, rubriker med flera standard textobjekt.

Hur ett textobjekt typsättas (teckensnitt, mellanrum före och efter objektet, marginaljusteringar osv) anges i speciella sty-filer. Därmed kan ett dokuments utseende helt förändras med hjälp av några få kommandon. Något som uppskattas av bokförläggare och redaktörer av vetenskapliga tidsskrifter.

I en matematisk text har du tillgång till alla välkända matematiska objekt: integraler, derivator, summor, trigonometriska funktioner, formelområden, matriser och så vidare.

Nya textobjekt kan skapas och bli åtkomliga med några tangentnedslag.

Scientific Word

Figurer

Figurer kan antingen tillverkas i separata program eller göras i LaTeX.

De flesta bildformat som gif, jpg, emf, wmf, ps med flera tolkas rätt. Bilden visas direkt i arbetsdokumentet. Ritprogram har dock i allmänhet typsnitt som skiljer sig från den löpande textens. Oftast kan de inte infoga matematiska objekt.

Den främsta fördelen med att göra figurerna i LaTeX är att figurens texter får ett typsnitt som är identiskt med den löpande textens samt att de mate- matiska objekt som finns i figuren också blir typsatta.

För att göra figurer i LaTeX finns ett antal makropaket varav det det mest avancerade är TikZ/pgf. Dessa figurer skapas genom att ange kommandon för de olika bildobjekten. Detta gör det initialt mer besvärligt men vinsten är en större exakthet och bättre utseende.

Information om TikZ/pgf finns här Till Tantau

Scientific Word

Presentationer

I dagens samhälle läggs en stor vikt vid presentationer. En bra sådan kan skapa en god affär, forskningspengar, en bra föreläsning osv. Det har skapats flera olika presentationspaket för LaTeX och ett av de mer avan- cerade är Beamer.

Beamer är liksom TikZ/pgf kommandostyrt men det finns för Scientific Word en speciell syntax som förenklar framställningen av bilder. Den stora fördelen med Beamer är att alla objekt erhåller ett och samma utseende.

I ett Beamerföredrag delas en bild upp i flera där den slutliga bilden successivt växer fram. Vill man dela ut föredraget till åhörarna väljer man valet 'handout' där bara den slutliga bilden finns med. Vill man ha mer än en presentationssida (2, 4, 8 och 16) per tryckt sida kan man använda sig av LaTeXpaketet pgfpages.

Information om Beamer finns här Till Tantau

Scientific Word

Kommunikation

För att underlätta kommunikation med andra kan texter exporteras och importeras som LaTeXfiler. Vidare kan de exporteras som XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) varför hemsidor med text, bilder och matematik kan skapas.

För att uttrycka sig mer exakt så är programmet ej längre LaTeX-baserat utan LaTeX-inspirerat. Grundformatet är numer baserat på XML (eXtended Markup Language) och MathML (Math Markup Language). Dessa två format är numer standard för all typsättning liksom för webbläsare.

Ett dokument som exporterats till webben, innehållande matematik, kan läsas av Firefox. Övriga klarar antingen ej MathML eller kräver extra program. För dessa krävs en exportering av matematiken till bilder.

När det gäller XML och MatML så kan dessa format läsas av andra program som tex Libre Office (kontrollera).

Scientific Word

Filformat

Texter sparas automatiskt i pdf-formatet. Men även i tex-format som kan läsas av alla, oberoende av datorsystem (Windows, Mac, Linux osv). Med detta följer att referenser i ursprungsdokumentet blir till länkar (om paketet hyperref är laddat) i pdf-dokumentet. Via länkarna kan man hoppa mellan texter i och utom dokumentet.

Eftersom Scientific Word är LaTeX-inspirerat kan alla makropaket gjorda för LaTeX användas. Det vill säga allt arbete som lagts ner på program- mering (i LaTeX) av olika textobjekt finns tillgängliga för en användare av Scientific Word. Paketet hyperref som nämndes ovan är ett av dessa.

LaTeX har speciella paket för att tillverka olika typer av fotnoter (marginal- noter) som ej står att finna annorstädes. Fotnoter är något som används i mängd i historieskrifter - oavsett om de kommer längst ned på sidan, på sidans marginaler eller i slutet av kapitlet eller i slutet av dokumentet.

Scientific Word

Sammanfattning

Scientific Word är ett professionellt verktyg för att framställa alla slags texter. Det blir fort ett oumbärligt verktyg för alla som skriver kompendier, läroböcker, tentamensskrivningar, examensarbeten, rapporter samt licentiat- och doktorsavhandlingar. Oavsett om området är matematik, fysik, ekonomi eller historia.

Inget annat program ger samma enkelhet i handhavandet med samma flexibilitet vid typsättningen.