TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Scientific - NoteBook, Word, WorkPlace

De tre produkterna Scientific NoteBook, Scientific Word och Scientific WorkPlace är ordbehandlare som alla bygger på samma grafiska gränssnitt men vänder sig, på grund av olika tillägg, mot 3 olika typer av användare. Grovt sett är de tre produkterna uppbyggda enligt följande tabell

Grafiskt LaTeX MuPAD EB Web
Produkt gränssnitt typsättning matematik tentamen html, css, java
Scientific NoteBook x x
Scientific Word x x x
Scientific WorkPlace x x x x

Scientific NoteBook vänder sig till dem som vill ha lätt tillgång till en enkel ordbehandlare som även kan utföra matematiska operationer - både symboliskt och numeriskt. Programmet är utmärkt på gymnasiet, på grundutbildningen vid universitet och högskola, för ingenjörer som snabbt vill ha svar utan att behöva krångla till formelskrivandet, för ekonomer som tycker att ekonomi är roligare än matematik, osv. Till detta program finns även hjälpmedel, EB, för att skapa interaktiva examina och träningsprogram över nätet. Scientific Notebook är dagens räknesticka (än finns några som kommer ihåg gårdagens räknesticka med vars hjälp komplicerade beräkningar kunde utföras) vilken man tyvärr ännu inte kan stoppa i bröstfickan.

Scientific Word vänder sig till dem som vill kunna skriva alla slags texter och då ha tillgång till ett dokuments alla element som rubriker, fotnoter, marginalnoter, indexhantering, paginering, olika typer av listor, tabeller, matematisk text, referenser mm samt vill erhålla ett professionellt typsatt resultat med ett par enkla kommandon. För alla som skriver avhandlingar eller vetenskapliga artiklar, oavsett ämne, underlättar Scientific Word arbetet väsentligt.

Inom fysiska, matematiska m.fl tekniska discipliner finns inget annat alternativ (förutom råTeX) och många av de vetenskapliga tidskrifterna inom dessa områden tar emot texter skrivna i Scientific Word:s filformat (LaTeX). I vissa fall kräver man detta format. Eftersom dokument skrivna i Scientific Word blir små - ofta upptar de endast något tiotal kilobyte - blir de lätta att skicka via epost. Dessutom består filerna av ren klartext och kan därför aldrig smittas av virus - något som mottagaren sannolikt uppskattar.

Scientific Workplace är till för dem som arbetar mycket med matematik och som samtidigt har stora krav på rapporter och andra dokuments utseende. Detta program är summan av alla de andra. För till exempel alla lärare i matematik, fysik, statistik, ekonomi mm är Scientific WorkPlace ett utmärkt verktyg för att skriva kompendier, föreläsningsanteckningar, skrivningar mm.

De som använder något av programmen Scientific Word, Scientific WorkPlace eller Scientific NoteBook utökar sin kreativa tid på bekostnad av den trista mekaniska inmatningen av text.


Grafiskt gränssnitt

Det grafiska gränssnittet är så uppbyggt att man på dess arbetsyta samtidigt har kontroll över den löpande texten, de matematiska formlerna, tabellerna och figurerna. Ingen annan ordbehandlare ger denna kontroll.

Texten visas logiskt på skärmen dvs inga fasta radbrytningar görs. Till hjälp finns ett stort antal 'Verktygsfält', med ikoner att klicka på, för att komma åt alla textelement. Det är också möjligt att nästan helt arbeta med tangenbordet - till glädje för alla dem som har skaffat sig eller vill undvika 'musarm'.

Matematisk text som tex en integral från 0 till oändligheten av en funktion erhålls enkelt via följande sekvens CTRL-i, CTRL pil ned, 0, tab, CTRL-infty, Högerpil, funktionen, CTRL-, (detta är hur man skapar ett litet horisontellt utrymme mellan funktionen och inifinitesimal- en dx), dx. Kan se krångligt ut beskrivet på detta sätt men faller sig helt naturligt när man skriver. För ytterligare information se beskrivningen av Scientific NoteBook.

Det grafiska gränssnitt gör det enkelt att använda sig av TeX och MuPaD och för dem som undrar över olika lösningar finns en mycket bra hjälpfunktion. Den anger, ofta via texter av ren lärobokskaraktär, vad som skall göras, hur det skall göras och när det skall göras.


LaTeX

LaTeX är TeX plus ett makropaket (ett program i TeX) där TeX är ett typsättningssystem som skapades av Donald Knuth i Stanford i slutet på 70 talet och som lades i 'Public Domain' dvs källkoden är tillgänglig för alla.

Just CTRL-tangenten har ett speciellt användningsområde i programsviten ty med dess hjälp kommer man åt de flesta TeX-primitiver och egna TeX-makron. Till exempel ger CTRL bigskip just ett \bigskip (ett vertikalt tomrum om ca en rad i TeX).

Systemet skrevs därför att det inte fanns några typsättningssystem som klarade av att sätta ens de mest elementära matematiska texterna på ett snyggt och professionellt sätt. Resultatet blev ett program som ännu efter 35 år inte har någon konkurrent och det används på alla världens universitet och högskolor (Väst och Öst, Japan och Kina, Vietnam och många fler) samt inom industri och förvaltning, när man har behov av att skriva fakturor, brev och mer avancerade texter.

Anledningen till att TeX inte spritts till gemene man är att råTeX är ett mycket avancerat program som tillverkades på den tid när man bara hade tillgång till enkla textterminaler. I själva verket är TeX ett programmeringsspråk, specialgjort för att typsätta böcker. Detta gör att det krävs en lång inlärningstid, som för alla språk, för att kunna utnyttja alla de finesser som TeX klarar av ty för varje text skriver man ett program. Det säger sig självt att endast en begränsad skara är beredd att göra detta.

Scientific Word har revolutionerat användandet av TeX och gjort TeX tillgängligt för en mångfaldigt större andel människor ty nu skriver man som med 'papper och penna' och resultatet översätts av Scientific Word till ett TeX program.


MuPAD

MuPAD innehåller två produkter

  1. en matematikmaskin med vars hjälp man kan lösa matematiska problem både algebraiskt och numeriskt.
  2. en grafikmaskin med vars hjälp man gör figurer samt animerar sekvenser av figurer.
Det är MuPAD som ligger bakom Scientific Notebook's och Scientific Workplace's matematiska och grafiska förmåga och därmed möjligheten att generera skrivningar.

Matematiska egenskaper

MuPAD använder sig av domäner i sina beräkningar. En ekvation kan därför lösas över domänen de positiva talen eller domänen de reella talen (assume). I båda fallen erhålls lösningar som är begränsade till just den nämnda domänen. Om inget annat sägs så löses ekvationer vanligtvis med avseende på de komplexa talen.

MuPAD anger fullständiga lösningar till ekvationer. Lösningen till ekvationen sin(x*PI/7)=0 anges följdriktigt som mängden av alla de tal som kan skrivas som 7*k, där k är ett heltal.

Om en ekvationen innehåller obekanta parametrar som till exempel ekvationen a*x^2=-1 tar MuPAD hänsyn till både a=0 och a skilt från 0 och ger lösningar för båda fallen. Den första lösningen är något som studenter oftast glömmer att ta med. Med hjälp av MuPAD påmins de om även denna lösning.

Alla dessa egenskaper och många fler är inbyggda och du kan definiera egna matematisk objekt och importera dem som funktioner i Scientific Notebook och Scientific Workplace.


EB - Exambuilder

EB är ett tilläggsprogram som ingår i Scientific NoteBook och Scientific WorkPlace och som gör det möjligt att bygga databaser med problem, svar och lösningar. Dessa databaser kan sedan utnyttjas för att generera skrivningar som rättas med ett enkelt tangentklick. Studenterna får därmed möjlighet att träna sig inför en skrivningssituation och därmed försvinner också tentamensnervositeten.

Med EB införs också ett moment av dataspel ty de flesta vill erhålla så höga poäng som möjligt.

En fråga i databasen kan bestå av flera olika varianter och varje variants värden kan i sin tur slumpas fram och därmed erhålls i princip ett obegränsat antal möjlig skrivningar för varje tentamensmall. Rättningen av varje skrivning görs automatiskt (ett tangentklick) och resultatet kan antingen erhållas lokalt eller på en server. I det senare fallet byggs en databas upp som innehåller studentens identifikationsnummer (id), skrivningens id, studentens resultat mm.

Detta gör att läraren ej längre behöver ägna timmar och dagar åt skrivningskonstruktion och själlös rättning utan denne kan koncentrera sig mer på att förklara kursens innehåll. För studenten är situationen odelat positiv ty för varje skrivning förbättras kunskaperna om kursens innehåll och som grädde på moset får denne svar direkt när intresset är som störst.

Observera att detta program även lämpar sig mycket bra för att göra frågor i andra ämnen än de av matematisk karaktär. Tex kan man ge en programmeringssnutt C++ och ställa olika flervalsfrågor eller varför inte göra frågor inom biologi och kemi. Det viktiga här är att man kan göra ett stort antal varianter av vilka en slumpas fram. Enbart programmet EB kan höja procenten godkända betydligt.


Kurser m.m.

För att helt ut kunna utnyttja alla de möjligheter som står till buds med Scientific Word behöver man dels kunna anpassa det grafiska skalet efter sina egna behov och dels kunna göra egna makron i TeX - för att resultatet skall bli det man önskar.

För att underlätta för användarna ger vi därför kurser i Scientific Word/TeX. Dessa kurser är dels av grundläggande karaktär i form av introduktion till programmet dels av mer avancerad natur om hur man utnyttjar TeXpackages i Scientific Word, hur man anpassar Scientific Word till sina egna önskemål samt i TeX/LaTeX programmering.

För dem som inte har tid att lära sig alla hemligheter med programmet men som vill anpassa Scientific Word och TeXmallarna för att bättre passa den egna verksamheten åtar vi oss att utföra dessa anpassningar.