TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Scientific Notebook

är studieverktyget för att lära sig matematik. Det underlättar även arbetet för alla dem som dagligen använder matematik. Med programmet är inmatning av löptext och matematisk text enkelt. Mallar för automaträttade skrivningar kan göras. Dessa mallar kan användas av studenter för träning i matematiska färdigheter och förståelse. Figurer infogas lätt. I programmet ingår bland annat funktioner för att

 1. göra numeriska beräkningar
 2. göra algebraiska beräkningar
 3. göra figurer av matematiska funktioner
 4. använda figurer från andra program
 5. använda sig av animering
 6. skapa egna matematiska objekt
 7. generera skrivningar baserade på en skrivningsmall
 8. ...

Scientific Notebook

Allmänt 1

Programmet är speciellt lämpligt för att skriva enklare uppsatser och in- lämningsuppgifter må det vara inom matematik, fysik, ekonomi osv. De flesta matematik och textobjekt som finns i Scientific Word finns också i Scientific Notebook men de typsätts inte.

När du skriver en text innehållande matematik har du tillgång till alla välkända matematiska objekt som integraler, derivator, summor, matriser, trigonometriska funktioner, formelområden och så vidare. Du kan också skapa egna matematiska objekt.

Programmet innehåller den symboliska och numeriska matematikmaskinen MuPAD. Denna gör det möjligt att göra numeriska och symboliska beräk- ningar på de matematiska objekten - direkt i dokumentet. Det är således möjligt att få ekvationssystem lösta och integraler beräknade - både nume- riskt och symboliskt - under arbetets gång.

Scientific Notebook

Allmänt 2

Programmet innehåller tentamensprogrammet Exambuilder. Med dess hjälp genereras tentamina slumpmässigt utifrån en mall. De kan sedan med automatik rättas och betygssättas. På så sätt kan elever och studenter träna sig själv och därmed drastiskt förbättra sin tentamensförmåga. Nervositeten under tentamina försvinner nästan helt.

Figurer kan antingen tillverkas i separata program eller göras i Scientific NoteBook. De flesta bildformat som jpg, emf, ps med flera förstås av programmet. Bilden visas direkt på skärm.

Funktioner kan visas grafiskt med ett klick Plot2D. På så sätt kan man enkelt se betydelsen av de koefficienter som ingår i en funktion. Det är lika enkelt att rita tre-dimensionella figurer, givet en funktion av två variabler. Det blir uppenbart varför en sadelyta kallas just sadelyta.

Scientific Notebook

Allmänt 3

För att ytterligare förtydliga koefficienternas betydelse för en funktion kan man göra animationer. Därmed har man ett verktyg för att illustrera föränd- ringars betydelse i dynamiska system.

Du kan skriva program i MuPAD och importera dessa som funktioner i Scientific Notebook.

De elementära statistiska funktionerna finns. Medelvärde, standardavvikel- se, korrelation, moment, med flera. Där finns också verktyg för enkel och multipel linjär regression. Det finns en slumpgenerator för den likformiga fördelningen och därmed för alla statistika fördelningar.

Områden som matriser, modern algebra, vektorkalkyl, Laplacetransformer, differentialekvationer, olika typer av fysikaliska konstanter, med mera finns det funktioner för.

Scientific Notebook

Andras omdömen 1

 1. En beskrivning av hur man kan använda Scientific NoteBook i utbildningen (Datorn i Utbildningen nr 7, 2002)
  Scientific NoteBook: Ordbehandlare som pratar matematiska
 2. En översiktsartikel över Scientific NoteBook och vad detta program kan användas till
  Scientific NoteBook i undervisningen
 3. Hur man får Scientific NoteBook att fungera tillsammans med en WebCT-server
  How to integrate Scientific Notebook and WebCT Server
 4. En utvärdering av Scientific NoteBook för undervisning i matematik
  Evaluation of Scientific Notebook as a Tool in Mathematics Education

Scientific Notebook

Webbläsare

Den ende webbläsare som klarar av MathML (september 2012), utan tillägg, är Firefox. Explorer, Chrome och andra läsare får lustiga sidor.

MathML används på de följande sidorna.

Scientific Notebook

Numeriska beräkningar

För att beräkna ett sammansatt tal av typen 1 2 sin ( 2 ) + ln ( 45 ) markera uttrycket och klicka på Evaluate Numerically.
För att beräkna summan i = 1 10 2 i markera uttrycket och klicka på Evaluate.
För att beräkna den exakta ytan av en halvcirkel markera integralen 1 1 1 x 2 dx = 1 2 π och klicka på Evaluate varvid vi får resultet till höger om likhetstecknet.

Scientific Notebook

Symboliska beräkningar

Ofta vill man inte ha ett numeriskt värde utan ett generellt uttryck med vars hjälp man kan generera många värden. Till exempel används i = 0 n 1 r i = r n 1 r 1 för att bestäma annuiteten under olika scenarier på tid och ränta.
Uttryck som sin ( x ) cos ( x ) dx = 1 4 cos 2 x förekommer flitigt på både gymnasienivå och universitetsnivå.

Men är det relevant idag att lära sig att lösa integraler? Kan man inte istället använda tiden till att visa hur det matematiska uttrycket sin ( x ) cos ( x ) används i sitt sammanhang? Klart är att alla integraler som en student kan lösa kan även detta program lösa.