TeX-Försäljning AB

Svensk distributör av Scientific Word/Workplace/Notebook
Statistisk och TeX-programmerings konsult

Exambuilder

Studenten

är studentens verktyg för att göra sig av med nervositeten inför tentamen och samtidigt öka sin förståelse i matematik. Detta program kan

  1. generera övningsskrivningar efter en mall
  2. betygssätta dessa efter ett bedömningsschema
  3. ge lösningar som examinator vill ha dem

I och med lösandet av ett stort antal betygssatta skrivningar och studium av de önskade lösningar uppnås en ökad förståelse av kursinnehållet (förutsätt- ningen är naturligtvis att mallarna är väl genomtänkta).

Förmågan att lösa problem ökar på grund av dataspelseffekten: Man vill erhålla så höga poäng som möjligt.

Exambuilder

Läraren

är verktyget för att underlätta lärarens examination och öka dennes produk- tivitet genom att med automatik generera inlämningsuppgifter och tentam- ina med tillhörande lösningar. Detta program kan

  1. generera skrivningar efter en mall
  2. betygssätta skrivningar efter ett bedömningsschema
  3. ge lösningar som examinator vill ha dem
  4. spara resultat i en databas

Lösandet av en mängd olika uppgifter med direkt återkoppling skapar en situation där inlärandet stimuleras. Jämför gärna med dataspelen där spelaren direkt kan se sina resultat och också vet vad spelets mål är.

Vid lösande av ett stort antal betygssatta skrivningar och studium av deras lösningar uppnås en ökad förståelse av kursinnehållet samt en ökad förmåga att lösa problem.

Exambuilder

Tryckta salstentor

Inte alla lärare har tillgång till datasalar för examination och blir därför nödsakade att ge sedvanliga tryckta tentamina. För att tillgodose detta behov finns möjligheten att generera tryckta skrivningar och samtidigt till läraren/rättaren generera lösningarna.

Hemtentamina/Inämningsuppgifter

En ofta förekommande form av examen är hemtentamen. Genom att med hjälp av ExamBuilder generera olika hemtentamina, med lösningar, erhåller studenten sin unika tentamen: olika frågor, olika numeriska värden och olika värden på parametrarna.

Den som skall rätta får lösningen. Rättaren behöver därför inte räkna igen- om varje enskild tentamen/inlämningsuppgift.

Exambuilder

I den följande texten skall vi kort beskriva de olika frågeobjekten som finns vid konstruktiona av skrivningar.

Flervalsfrågor med ett svar

Denna frågetyp ger ett antal svarsförslag till en fråga. Av dessa svar kan endast ett vara rätt. Dessa frågor är utmärkta för att träna in en vokabulär: Hur ser ett medelvärde ut? Hur ser en parabel ut? Hur ser Coulombs lag ut? Vad betyder 'goodman'? osv.

flerval.png

Exambuilder

Flervalsfrågor med flera svar

Denna frågetyp ställer frågan och ger ett antal olika svarsförslag av vilka flera kan vara rätt eller alla fel. Frågetypen är utmärkt för att träna en mer övergripande förståelse: Vilka komponenter ingår i ett konfidensintervall för medelvärdet? Vilka figurer beskriver en given funktion. Vilka ord är synonyma till 'glans'? Vilka komponenter ingår i kraftekvationen?

De olika svaren kan ges olika poäng - även negativa poäng är möjligt. Det senare för att avskräcka från chansning.

flerval.png

Exambuilder

Frisvarsfrågor

Denna frågetyp ställer frågan och svaret anges numeriskt eller symboliskt. Frågetypen kan användas vid exakta svar. Exempel är: numeriska svar (med ett fixt antal decimaler), en obestämd integrals resultat, hur en formel ser ut osv.

Ett annat användningsområde är att visa en figur över en molekyl och ställa någon fråga om denna - till exempel dess formel.

flerval.png

Exambuilder

Bildförståelse

Med ExamBuilder följer möjligheten att göra figurer antingen definierade av en matematisk funktion eller av slumpdata. Detta ger ett utmärkt verktyg för att träna: Förståelse av beroende mellan olika stokastiska variabler (korrelation). Vilken typ av funktion som är en figurs upphov. Uppgifter i linjär regression och variansanalys.

flerval.png

Exambuilder

Flera delar

Problem består sällan av enkla lösningar utan av olika delar. Dessa delar skall lösas i en specifik ordning. Till exempel består ett statistiskt test av fem delar: modell, hypotes, testvariabel, förkastelseområde och slutsats.

Här kan bra angreppssätt vid lösande av problem tränas in.

flerval.png

Exambuilder

Rättning på en server

Om datorn är ansluten till nätet kan poängsättning ske direkt till en databas. Ansvarig examinator avläser sedan denna databas. I detta fall blir svaren rätt eller fel om än med olika vikter.

flerval.png